naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

úvodní slovo


Vážení návštěvníci ,
vítáme Vás na stránkách naší školy – Základní školy a Mateřské školy Kunín. Naleznete zde všechny důležité informace o organizaci školy, o průběhu vzdělávání, o mimoškolních aktivitách a pozvánky na akce, které naše škola pořádá.

Součásti školy:
Dovolte mi, abych naši školu představila. Naše škola získala právní subjektivitu od 1.1.2003.
Jsme úplná základní škola s devíti ročníky, ke které patří školní
družina, školní jídelna a od 1.1.2003 také mateřská škola se svou školní jídelnou a výdejnou stravy.

Výuka 
Výuka v základní škole probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola s rozhledem. Škola má následující koncepci: Poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, připravit je na další vzdělávání, naučit je komunikovat s lidmi a vštípit základy slušného chování.
Do školy dochází okolo 220 žáků, v některých ročnících máme dvě třídy. Kromě povinných předmětů se vyučuje povinně volitelný předmět Ekologie od 8.ročníku. Kromě toho si mohou žáci vybrat druhý cizí jazyk: Německý jazyk a Ruský jazyk. Nepovinný předmět Náboženská výuka je žákům nabízen od 1.ročníku do 9.ročníku. Škola vyučuje anglický jazyk od 1.třídy.

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je organizována Speciální pedagogická péče a Pedagogická intervence, kterou vyučuje speciální pedagog nebo pedagog, který žáky vyučuje.  
Škola se profiluje především v ekologii. Je zapojena do několika ekologických projektů - GLOBE, Recyklohraní, Les ve škole, škola v lese, Ekologická škola. V roce 2008 jsme získali referenční list . Ekologická škola MSK. Ve škole pracuje ekotým, složený z žáků školy. Již potřetí jsme obhájili a získali mezinárodní titul Ekologická škola.

Škola komunikuje s rodiči přes elektronickou žákovskou knížku a elektronickou třídní knihu. Také stravu ve školní jídelně lze objednávat přes dálkový přístup.

Mimoškolní činnost
Ve škole je bohatá mimoškolní činnost, pracuje 16 skupin kroužků: flétna, dramatický, keramika, počítače, sportovní, keramika, pasní všemi deseti, aerobic, anglický jazyk, dovedné ruce. Žáci 4.ročníku mají dopravní kurz. Do vedení kroužků jsou zapojeni také rodiče nebo jiní dospělí. 
Součástí celoročního plánu práce je také minimální preventivní program s názvem „Žijeme bez nudy“ a environmentální program „Ekologické minimum“. Škola má vypracován ICT plán školy. 

Projektové vyučování
V průběhu školní výuky probíhají na škole také třídní i celoškolní projekty. Pro letošní rok jsme přip
ravili Branný den, Posezení u vánočního stromu, Den Země,  Akademii školy. Naši žáci se zapojili také do mezinárodních projektů v rámci mezinárodní sítě e – Twinning.

Aktivity školy
Kromě toho jsou pro žáky a jejich rodi
če připraveny další aktivity: Den otevřených dveří, Den dětí, Den obce. Ve spolupráci se sdružením rodičů pořádáme Školní ples, Maškarní karneval a turnaj ve stolním tenise. Ve spolupráci s ostatními složkami obce je pro žáky připravena Myslivecká soutěž, Drakiáda a kreslení na chodníku. Navíc plánujeme prohlídky místního zámku, návštěvu filmového a divadelního představení, návštěvu koncertu, besedu o návykových látkách a bruslení. 
V letošním roce oslaví naše školní budova 50.narozeniny a my se k oslavě připojíme akademií školy a vydáním školního almanachu. 

Soutěže a olympiády
V průběhu školního roku se žáci zapojují do soutěží a olympiád ve školních i okresních kolech. Kromě toho organizujeme celoškolní soutěže Vánoční laťka. Bohatá je také nabídka sportovních soutěží.

Vybavení školy
Žáci mají ve škole kromě útulných tříd a speciálních pracoven také tělocvičnu, školní družinu, keramickou dílnu, učebnu v přírodě, školní hřiště, školní zahradu a školní jídelnu. V posledních letech prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí jak uvnitř, tak také zvenčí. Všechny třídy jsou vybaveny projekční technikou, třídy jsou vybaveny pěkným nábytkem, celá škola je zasíťována. Rekonstrukcí prošla také tělocvična, školní hřiště a školní zahrada jak před školou, tak i za školou. Příjemné a nové zázemí má také pedagogický sbor v kabinetech a ve sborovně.

Naše plány
Jelikož je škola velmi pěkně opravená, naším cílem je udržet ji v pěkném a moderním vzhledu. Naší předností je především kvalitní výuka, dodržování vnitřních pravidel a spolupráce mezi všemi aktéry vzdělávání – pedagogy, žáky a rodiči. A pokud se budou u nás naši žáci i pedagogové cítit dobře, bude to známka kvality naší práce.

Závěrem
Těší nás Váš zájem o naši školu. Budeme velmi rádi, když se k nám přijdete podívat, nebo navštívíte některou školní akci.
                                                                                          Učitelé a žáci ZŠ a MŠ Kunín
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci


Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou