naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

úvodní slovo


Vážení návštěvníci ,
vítáme Vás na stránkách naší školičky – Základní školy a Mateřské školy Kunín. Naleznete zde všechny důležité informace o organizaci školy, o průběhu vzdělávání, o mimoškolních aktivitách a pozvánky na akce, které naše škola pořádá.


Součásti školy:
Dovolte mi, abych naši školu představila. Naše škola získala právní subjektivitu od 1.1.2003.
Jsme úplná základní škola s devíti třídami, ke které patří školní družina, školní jídelna a od 1.1.2003 také mateřská škola se svou školní jídelnou. 

Výuka 
Výuka v základní škole probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola s rozhledem. Škola má následující koncepci: Poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, připravit je na další vzdělávání, naučit je komunikovat s lidmi a vštípit základy slušného chování.
Ve školním roce 2009/2010 dochází do školy 150 žáků v 9 třídách. Kromě povinných předmětů se vyučuje povinně volitelným předmětům: od 7.ročníku Ekologie, Ruský jazyk, Německý jazyk. Kromě toho si mohou žáci vybrat z volitelných předmětů: Německý jazyk, Náboženství a Ruský jazyk. Škola vyučuje anglický jazyk od 1.třídy. Pro žáky s poruchou učení je organizována nápravná péče proškolenými dyslektickými asistentkami. 
Škola se profiluje především v ekologii. Je zapojena do několika ekologických projektů - GLOBE, Recyklohraní, Les ve škole, škola v lese, Ekologická škola. V roce 2008 jsme získali referenční list . Ekologická škola MSK. Ve škole pracuje ekotým, složený z žáků školy. Našim cílem v této oblasti je získat mezinárodní titul Ekologická škola.

Mimoškolní činnost
Ve škole je bohatá mimoškolní činnost, pracuje 16 skupin kroužků: flétna, dramatický, keramika, stolní tenis, počítače, sportovní, keramika, pasní všemi deseti, aerobic, anglický jazyk, dovedné ruce. Žáci 4.ročníku mají dopravní kurz a v zimě se rozběhne také rybářský kroužek. Do vedení kroužků jsou zapojeni 4 rodiče nebo jiní dospělí. 
Součástí celoročního plánu práce je také minimální preventivní program s názvem „Žijeme bez nudy“ a enviromentální program „Ekologické minimum“. Škola má vypracován ICT plán školy. 

Projektové vyučování
V průběhu školní výuky probíhají na škole také třídní i celoškolní projekty. Pro letošní rok jsme připravili Branný den, Posezení u vánočního stromu, Den Země, Velikonoční zvyky a obyčeje, Akademii školy, Olympijský den.

Aktivity školy:
Kromě toho jsou pro žáky a jejich rodiče připraveny další aktivity: Den otevřených dveří, Den dětí, Den obce. Ve spolupráci se sdružením rodičů pořádáme Školní ples, Maškarní karneval a turnaj ve stolním tenise. Ve spolupráci s ostatními složkami obce je pro žáky připravena Myslivecká soutěž, Drakiáda a kreslení na chodníku. Navíc plánujeme prohlídky místního zámku, návštěvu filmového a divadelního představení, návštěvu koncertu, besedu o návykových látkách a bruslení. 
V letošním roce oslaví naše školní budova 40.narozeniny a my se k oslavě připojíme akademií školy a vydáním školního almanachu. 

Soutěže a olympiády
V průběhu školního roku se žáci zapojují do soutěží a olympiád ve školních i okresních kolech. Kromě toho organizujeme celoškolní soutěže Vánoční laťka a Vánoční pinkání. 
Žáci mají ve škole kromě útulných tříd a speciálních pracoven také tělocvičnu, školní družinu, keramickou dílnu, učebnu v přírodě, školní hřiště, hřiště na odbíjenou a školní jídelnu. 

Naše plány:
V posledních letech prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí jak uvnitř, tak také zvenčí. Ještě máme v plánu zrekonstruovat školní hřiště, zpevněné plochy kolem školy, v budoucnu se chceme pokusit o rekonstrukci fyzikální pracovny, počítačové učebny a zbudovat jazykovou laboratoř. 

Závěrem
Těší nás Váš zájem o naši školu. Budeme velmi rádi, když se k nám přijdete podívat, nebo navštívíte některou školní akci.
                                                                              Učitelé a žáci ZŠ a MŠ Kunín


 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Ekoškola pro MŠ - co se u nás právě děje

Jarní dílna s rodiči
v pastelkové školce

Street hockey – oblastní kolo

Lyžařský výcvikový kurz

Veselé zoubky

Žáci 8. a 9. ročníku
v divadle

Dudek show
v mateřské škole

Show Adolfa Dudka
ve ŠD

Dílna s rodiči

Zdravá svačinka

Krásné zimní odpoledne

Dílna s rodiči u Rybiček

První vysvědčení

Módní přehlídka
ve školní družině

Recitační soutěž
– školní kolo

Stolní hry ve ŠD

Pohybové hry ŠD
v tělocvičně

Zimní radovánky
na sněhu ve školní družině

Florbalový úspěch

Miniházená II. kolo

Štědrý den v družině

Vystoupení dramatického kroužku

Vánoční besídka prvňáčků

Projektová výuka
v 5.ročníku

Vánoční setkání s rodiči

Úspěch na Kopřivnické laťce

Loutkové divadlo

Loutkové představení pro školku

Florbal kategorie III – Odry

Vánoční besídka
u Rybiček

Zdobení vánočního stromku

Miniházená I.kolo

Dílna s rodiči

Ekotým MŠ 2018/2019

Návštěva z nebe
a pekla ve školce

Vánoční dílna s rodiči

Oslavy 100 let České republiky v MŠ

Halová kopaná

Indiáni z 1.třídy

Já, ty, on... my

Soutěž ve sběru přírodnin

Úspěch v pěvecké soutěži

Mezinárodní úspěch
a ocenění v eTwinningu

Vycházka školní družiny k zámku

Měníme suroviny
v potravinu

Vítání občánků

Divadlo ve školce

Podzimní dílna
u Berušek

Zdravá pětka
v pastelkové školce

Přijel Martin na bílém koni

Halloweenská miniolympiáda
ve školní družině
 
Turnaj ve florbale, 
první stupeň

Svačinka 5.třídy

Halloweenské dopoledne s rodiči

Osudové osmičky
na výstavě v NJ

Halloween u Žabiček

Školní družina
v obecní knihovně

Živá vlajka ČR
a výsadba stromu svobody

Projektový den 100 let vzniku Československa

Sázíme kdouloň obecnou – projekt 72 hodin

Erasmus days Nový Jičín 12.10. a žáci 9. ročníku

Podzimní mandaly

Exkurze do moštárny

Projekt "Máme rádi zvířata" v Žabičkách

Program
„Zdravá 5 v MŠ“

Podzimní dílna
s rodiči u Žabiček

Podzimní dílna
u Sluníček

Podzimní dílna
u Rybiček

Ekovýlet 27.9.2018

Soutěž v ZOO Ostrava

Ekobeseda ve školní družině

Beseda Ekotýmu ZŠ
u Žabiček

Beseda s paní starostkou

Výukové dopoledne
v dinoparku

Sluníčka se učila
v dinoparku

Školka na dopravní
akci policie v ZŠ

Akce dopravní policie

Výukové dopoledne
MŠ v dinoparku

Biologicko zeměpisná vycházka

Zahájení školního roku 2018/2019

Piknik dětí a rodičů
v MŠ

Vystoupení loutkového divadla pro školní družinu

Slavnostní ukončení školního roku

Miniházená III.kolo

Výlet na Lysou horu

Výlet do Brna

Vystoupení dramatického kroužku

Školní družina u hasičů

Jak se nám podařil školní rok 2017/2018

Pasování na čtenáře

Pěvecký sbor
na náměstí
v Novém Jičíně 

Den bez úrazu

Vycházka ŠD
  na zmrzlinu

Projekt Svět nekončí
za vrátky, cvičíme
se zvířátky

ŠKOLKA NA VÝLETĚ

ODPOLEDNE S TÁTOU U SLUNÍČEK

ODPOLEDNE S MÁMOU U SLUNÍČEK

Plavání dětí MŠ

Dětský den v ŠD

Odpoledne s tátou
v Žabičkách

Odpoledne s tátou
u Rybiček

Průkaz cyklisty

Májové vystoupení
pro rodiče

Odpoledne s mámou

Škola v přírodě

Besídka pro maminky
u Rybiček

Mc Donalds Cup Odry

Štafetový pohár

Okrskové kolo Dopravní soutěže

Exkurze do Valašského Meziříčí

Exkurze
do Archeoskanzenu v Modré

Odpoledne s babičkou
a dědou

Podpora technických profesí

Dílna s prarodiči