naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

úvodní slovo


Vážení návštěvníci ,
vítáme Vás na stránkách naší školičky – Základní školy a Mateřské školy Kunín. Naleznete zde všechny důležité informace o organizaci školy, o průběhu vzdělávání, o mimoškolních aktivitách a pozvánky na akce, které naše škola pořádá.


Součásti školy:
Dovolte mi, abych naši školu představila. Naše škola získala právní subjektivitu od 1.1.2003.
Jsme úplná základní škola s devíti třídami, ke které patří školní družina, školní jídelna a od 1.1.2003 také mateřská škola se svou školní jídelnou. 

Výuka 
Výuka v základní škole probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola s rozhledem. Škola má následující koncepci: Poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, připravit je na další vzdělávání, naučit je komunikovat s lidmi a vštípit základy slušného chování.
Ve školním roce 2009/2010 dochází do školy 150 žáků v 9 třídách. Kromě povinných předmětů se vyučuje povinně volitelným předmětům: od 7.ročníku Ekologie, Ruský jazyk, Německý jazyk. Kromě toho si mohou žáci vybrat z volitelných předmětů: Německý jazyk, Náboženství a Ruský jazyk. Škola vyučuje anglický jazyk od 1.třídy. Pro žáky s poruchou učení je organizována nápravná péče proškolenými dyslektickými asistentkami. 
Škola se profiluje především v ekologii. Je zapojena do několika ekologických projektů - GLOBE, Recyklohraní, Les ve škole, škola v lese, Ekologická škola. V roce 2008 jsme získali referenční list . Ekologická škola MSK. Ve škole pracuje ekotým, složený z žáků školy. Našim cílem v této oblasti je získat mezinárodní titul Ekologická škola.

Mimoškolní činnost
Ve škole je bohatá mimoškolní činnost, pracuje 16 skupin kroužků: flétna, dramatický, keramika, stolní tenis, počítače, sportovní, keramika, pasní všemi deseti, aerobic, anglický jazyk, dovedné ruce. Žáci 4.ročníku mají dopravní kurz a v zimě se rozběhne také rybářský kroužek. Do vedení kroužků jsou zapojeni 4 rodiče nebo jiní dospělí. 
Součástí celoročního plánu práce je také minimální preventivní program s názvem „Žijeme bez nudy“ a enviromentální program „Ekologické minimum“. Škola má vypracován ICT plán školy. 

Projektové vyučování
V průběhu školní výuky probíhají na škole také třídní i celoškolní projekty. Pro letošní rok jsme připravili Branný den, Posezení u vánočního stromu, Den Země, Velikonoční zvyky a obyčeje, Akademii školy, Olympijský den.

Aktivity školy:
Kromě toho jsou pro žáky a jejich rodiče připraveny další aktivity: Den otevřených dveří, Den dětí, Den obce. Ve spolupráci se sdružením rodičů pořádáme Školní ples, Maškarní karneval a turnaj ve stolním tenise. Ve spolupráci s ostatními složkami obce je pro žáky připravena Myslivecká soutěž, Drakiáda a kreslení na chodníku. Navíc plánujeme prohlídky místního zámku, návštěvu filmového a divadelního představení, návštěvu koncertu, besedu o návykových látkách a bruslení. 
V letošním roce oslaví naše školní budova 40.narozeniny a my se k oslavě připojíme akademií školy a vydáním školního almanachu. 

Soutěže a olympiády
V průběhu školního roku se žáci zapojují do soutěží a olympiád ve školních i okresních kolech. Kromě toho organizujeme celoškolní soutěže Vánoční laťka a Vánoční pinkání. 
Žáci mají ve škole kromě útulných tříd a speciálních pracoven také tělocvičnu, školní družinu, keramickou dílnu, učebnu v přírodě, školní hřiště, hřiště na odbíjenou a školní jídelnu. 

Naše plány:
V posledních letech prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí jak uvnitř, tak také zvenčí. Ještě máme v plánu zrekonstruovat školní hřiště, zpevněné plochy kolem školy, v budoucnu se chceme pokusit o rekonstrukci fyzikální pracovny, počítačové učebny a zbudovat jazykovou laboratoř. 

Závěrem
Těší nás Váš zájem o naši školu. Budeme velmi rádi, když se k nám přijdete podívat, nebo navštívíte některou školní akci.
                                                                              Učitelé a žáci ZŠ a MŠ Kunín


 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci


Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou

Sluníčka a Berušky
na zámku v Kuníně

Zahradní slavnost – dětský den

Vycházka na zmrzlinu

Jízda na koloběžkách

Tabla našich letošních předškoláků – letos na téma Letíme do školy

Rybičky a Žabičky
na zámku

Májové vystoupení

Den matek ve 3.třídě

Divadlo v rybičkách

Čím bychom mohli být?

Besídka v rybičkách

Štafetový pohár

Minifotbal

Odpoledne s mámou
ve třídě Sluníček

Besídka

Odpoledne s mámou
v žabičkách

Čarodějné spaní
ve škole

Žabičky v Beskydském divadle

Den Země

Odpoledne s babi
a dědou v Žabičkách

Velikonoční týden

Street hockey – finále

Němčina je super! (Deutsch ist super!)

Prarodiče v rybičkách

Odpoledne s prarodiči

Kouzelnické dopoledne
v MŠ

Malý architekt v MŠ

Vycházka s Morenou

Návštěva v Beskydském divadle

Školní družina
v obecní knihovně

Rybičky – dílna s rodiči

Dílna s rodiči
u Žabiček

Ekoškola pro MŠ - co se u nás právě děje

Jarní dílna s rodiči
v pastelkové školce

Street hockey – oblastní kolo

Lyžařský výcvikový kurz

Veselé zoubky

Žáci 8. a 9. ročníku
v divadle

Dudek show
v mateřské škole

Show Adolfa Dudka
ve ŠD

Dílna s rodiči

Zdravá svačinka

Krásné zimní odpoledne

Dílna s rodiči u Rybiček

První vysvědčení

Módní přehlídka
ve školní družině

Recitační soutěž
– školní kolo

Stolní hry ve ŠD

Pohybové hry ŠD
v tělocvičně

Zimní radovánky
na sněhu ve školní družině

Florbalový úspěch

Miniházená II. kolo

Štědrý den v družině

Vystoupení dramatického kroužku

Vánoční besídka prvňáčků

Projektová výuka
v 5.ročníku

Vánoční setkání s rodiči

Úspěch na Kopřivnické laťce

Loutkové divadlo

Loutkové představení pro školku

Florbal kategorie III – Odry

Vánoční besídka
u Rybiček

Zdobení vánočního stromku

Miniházená I.kolo

Dílna s rodiči

Ekotým MŠ 2018/2019

Návštěva z nebe
a pekla ve školce

Vánoční dílna s rodiči

Oslavy 100 let České republiky v MŠ

Halová kopaná

Indiáni z 1.třídy

Já, ty, on... my

Soutěž ve sběru přírodnin

Úspěch v pěvecké soutěži

Mezinárodní úspěch
a ocenění v eTwinningu

Vycházka školní družiny k zámku

Měníme suroviny
v potravinu

Vítání občánků

Divadlo ve školce

Podzimní dílna
u Berušek

Zdravá pětka
v pastelkové školce

Přijel Martin na bílém koni

Halloweenská miniolympiáda
ve školní družině