naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

projekt


Badatelská školička
číslo projektu – CZ.1.07/1.1.24/02.0113

- projekt zaměřený na přírodu, techniku a významné osobnosti regionu

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

Naše škola si vytýčila svou profilaci ekologie a environmentální výchova již před několika lety. Jsme škola vesnická, v CHKO Poodří, tedy již umístění školy této profilaci přispívá. Když jsme tvořili svůj školní vzdělávací program, rozhodli jsme se, že toto téma bude naší prioritou. Práce učitelů a žáků v oblasti přírody a životního prostředí bývá také oceňována. Již druhým rokem máme právo užívat mezinárodní titul EKOŠKOLA, dvakrát jsme byli oceněni Moravskoslezským krajem za mimořádné ekologické aktivity, patříme mezi školy s oceněním Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. 
Rádi bychom se s našimi žáky podívali za hranice naší ekoškoly- do celého regionu. Jsme zvyklí, že v naší škole žáci rádi experimentují, bádají. Právě toho bychom rádi využili a díky projektu rozšířili učební pomůcky o měřící sondy, které si jinak nemůžeme zakoupit. Rádi bychom, aby žáci poznali to, o čem se učí přímo na místě – uskutečníme exkurze a terénní pobyt. Jsme si vědomi, že přírodní prostředí silně ovlivňuje technika a zařízení na výrobu el. energie. Některé typy zařízení na výrobu el.enregie jsou pro nás velmi vzdálené na to, abychom se tam bez přispění finanční pomoci podívali. Stranou nemůže zůstat také množství významných historických osobností, které s těmito tématy souvisí a kteří v našem regionu působili. Pro bádání bychom rádi využili také ICT – měřící sondy pro měření v terénu se záznamem do notebooků. Proto bychom rádi propojili bádání o osobnostech, přírodě a technice tak aby vznikl ucelený program, využitelný v dalších školních letech ve výuce, případně pro použití pro jiné školy v našem okolí a zároveň vycházel z našeho školního vzdělávacího programu.
Nelze zapomenou také na vliv projektu na vztahy v třídních kolektivech, prohloubení týmové spolupráce pedagogů a celkové zlepšení klimatu školy. Žáci si také prohloubí klíčové kompetence (k učení, pracovní, komunikační, práce s informacemi, sociální a interpersonální a občanskou).
Výstupem budou badatelské deníky žáků, které si povedou v průběhu celého školního roku, vzniknou žákovské knihy na daná témata a pedagogové vytvoří výukové lekce pro práci se žáky.

Co nám program přinese:
- vyšší účinnost výuky – činnostní učení,
- zlepšení výsledků vzdělávání žáků v přírodovědných předmětech, technice a ICT,
- prohloubí u žáků vztah k technickým oborům při volbě povolání,
- rozvoj schopností pedagogických pracovníků,
- vyšší efektivitu kooperace mezi učiteli, žáky, učiteli a žáky,
- zlepšení školní kultury,
- rozvoj kompetencí žáků, které jsme si definovali ve školním vzdělávacím programu,
- zlepšení vybavení pro badatelskou činnost žáků,
- posílení vztahů s rodiči a dalšími zúčastněnými stranami, 
- rozvoj vůdčích schopností vedení školy. 

Mgr Ivana Machýčková, ředitelka školy

Realizované aktivity projektu 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou