naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

mateřská škola


MATEŘSKÁ ŠKOLA

KDE NÁS NAJDETE
·         Třídy Sluníčka a Berušky (dolní MŠ)v účelové budově mateřské školy asi 6 km od Nového Jičína (směr Fulnek, Opava) v části obce poblíž kostela a zámku
·         Třída Žabičky (horní MŠ) v budově základní školy, cca 5 km od Nového Jičína (směr Suchdol nad Odrou, Odry) 
·         Třída Rybičky v budově bývalé knihovny za obecním úřadem, u výletiště, cca 5 km od Nového Jičína (směr Fulnek, Opava, Suchdol nad Odrou, Odry)

Zřizovatel:                    Obec Kunín
Identifikační údaje:      ZŠ a MŠ Kunín, p. o., okres Nový Jičín, Kunín 346, 74253

telefon :                         556 749 325, 722 512 099 Berušky a Sluníčka, vedoucí učitelka

                                       739 575 051 Žabičky

                                       730 172 400 Rybičky


e-mail:                           stastna.renat@zskunin.cz

vedoucí MŠ:                  Mgr. Šťastná Renáta                     556 749 325
vedoucí ŠJ:                    Konečná Helena                           556 749 020

provoz      :                   Berušky, Sluníčka, Žabičky             6.00 – 16.00

                                        Rybičky                                        6.15 – 16.00

TŘÍDY A VYBAVENÍ
Třídy Sluníčka a Berušky se nacházejí v typizované účelové budově, třída Žabičky je umístěna v budově základní školy, v původní místnosti školní družiny, třída Rybičky se nachází za obecním úřadem, v prostorách bývalé knihovny. Třídy jsou věkově smíšené, ale ve třídě Rybiček jsou umisťovány zpravidla ty nejmladší děti.

Třídy jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem (ve třech výškových rozdílech), pomůckami, hračkami a materiálem. Součástí mateřské školy je školní zahrada, vybavena herními prvky. Průběžně je ve všech třídách obnovována nabídka hraček, knih, pomůcek a materiálu. 

HISTORIE ŠKOLY
Česká mateřská škola v Kuníně vznikla v období první republiky. Školství a pokrokové výchovné metody však měly v obci tradici od dob panování vzdělané ženy, hraběnky Marie Walburgy Harrachové ( v 18. století).Po vítězství nad fašismem byl provoz české mateřské školy obnoven. Sídlila ve společné budově s místní základní školou. Nová budova, ve které je MŠ provozována dodnes, byla slavnostně otevřena 1. prosince 1967. Současně byla v obci v druhé polovině 20. století v provozu druhá mateřská škola s jeslovou třídou (v budově, kterou nyní užívá obecní úřad). Ta zanikla v roce 1991. Mateřská škola byla až do roku 1991 závodní mateřskou školou VŠV Kunín. Od roku 1992 je jejím zřizovatelem Obec Kunín. Od roku 2003 je mateřská škola  součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Kunín.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY
Zaměření mateřské školy je všeobecné. Školní vzdělávací program je nazván Barevná školka
.   

Školní vzdělávací program má název BAREVNÁ ŠKOLKA

OBECNÝ CÍL PROGRAMU
„Tak jako je nekonečný počet barev a jejich odstínů, tak je kolem nás množství dětí s různými povahami, mírou zdraví, schopností, dovedností, psychických i fyzických předpokladů . Naším úkolem je tyto děti poznat a dát jim možnost rozvíjet se, položit jim základy celoživotního vzdělávání v motivujícím a pohodovém prostředí“.

Současně nám jednotlivé barvy charakterizují naše zaměření:
červená
úsměv, radost, humor
žlutá cit, pohoda, teplo, bezpečí
zelená sounáležitost s přírodou, zdravý způsob života, ekologie
modrá sounáležitost se životem obce
oranžová rodiny dětí, respektování jejich jedinečnosti, individuální přístup
růžová zdraví, zdravý způsob života
bílá a černá individualizace výchovy ale současně i spolupráce všech navzájem

DÍLČÍ CÍLE A ZÁMĚRY PROGRAMU
RESPEKTOVÁNÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE, ZAMĚŘENOST NA DÍTĚ
- centrem školy je dítě, jeho individualita, podpora jeho vývoje

AKTIVITA DÍTĚTE, VZBUZENÍ ZÁJMU, SAMOSTATNÉ ŘEŠENÍ
- podněcujeme aktivitu, samostatnost, tvoření, nacházení řešen
- zaměřujeme se na prožitek, ne na výkon
- preferujeme samostatnou práci, ale frontální učení není vyloučeno

POZITIVNÍ PŘÍSTUP, RESPEKTOVÁNÍ ODLIŠNOSTÍ
- respektujeme, že jsme každý jiný, každý jsme v něčem dobrý

SNAHA O VŠEOBECNÝ ROZVOJ V PŘEDŠKOLNÍM OBDOBÍ
- podporujeme nejen intelektuální rozvoj, ale také rozvoj emoční a sociální
- učíme se komunikovat, cítit, prožívat
- učíme se zdravému způsobu života, chráníme přírodu

SPOLUPRÁCE, ODPOVĚDNOST ZA SVÉ JEDNÁNÍ, POSTUPNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ BEZ ZÁSAHŮ DOSPĚLÝCH
- učíme se odpovědnosti za sebe sama, za své jednání (důsledky)
- učíme se žít a jednat ve společenství ostatních
- učíme se řešit situace a problémy bez neustálých zásahů dospělých
- vnímáme rozdíl mezi trestem a přirozeným důsledkem jednání
- zařazujeme komunikaci v kruhu, učíme se naslouchání

POHODOVÉ KLIMA ŠKOLY
- vytváříme důvěrné klima, tolerantní prostředí, úcta, porozumění
- učíme se tím, čím žijeme
učíme se pomáhat, být vstřícní
nepodporujeme soutěživost, srovnávání

PODNĚTNÉ, PEDAGOGICKÉ PROSTŘEDÍ
- prostředím podporujeme hru a učení
- vše je připraveno pro použití (věci se ukládají na stanovené místo)

PRÁCE S CHYBOU
- na chyby má člověk právo, za chyby netrestáme
- chyby hledáme a opravujeme, díky nim se učíme

PRAVIDLA PRO CHOVÁNÍ
- máme stanovená pravidla, všichni o nich ví, opakujeme si je
- na jejich tvorbě se podílejí všichni, pravidla platí pro všechny

PROPOJENOST ŠKOLY SE ŽIVOTEM
- učíme se událostmi a děním kolem nás
- na aktivitách školy se podílejí rodiče, jsou informováni o prožívání a pokroku dětí, znají prostředí školy
- žijeme událostmi v obci, spolupracujeme s ostatními


INTEGROVANÉ BLOKY:

-          JAK SE CHOVAJÍ

-          JAKÉ TO JE?

-          CO DĚLAJÍ?

-          CO SE STANE KDYŽ?

 


PLÁN AKCÍ PRO DĚTI
Divadelní a kulturní představení dle nabídky-průběžně, cca 8 x ročně
Tvořivá odpoledne rodičů s dětmi, cca 4 x ročně
Besídky pro rodiče, příbuzné a kamarády
                prosinec -vánoční
                květen -ke Dni matek
Odpoledne s babičkou a dědou
Odpoledne s tátou
Výlety
Exkurze během roku dle možností 
Oslavy MDD v MŠ – červen

Školková akce pro celou rodinu
Karneval ve spolupráci se SR ZŠ Kunín -únor, březen
Dopoledne s Mikulášem, čertem a andělem –prosinec

Zprostředkováváme: 
- Předplavecký výcvik předškoláků , popř. dalších zájemců na krytém bazénu v Novém Jičíně
                 dle termínu plavecké školy LAGUNA
- Poradnu pro rozvoj komunikačních schopností (logopedie)

SPOLUPRÁCE
- s rodiči dětí
- se základní školou, školní družinou 
- se Sdružením rodičů při ZŠ
- s poradenskými zařízeními


 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Módní přehlídka
v ŠD

Vánoční soutěže

Školáci čtou dětem
v MŠ

Beseda se spisovatelem

Drumbeny ve škole

Návštěva dětí
ze školky v Hukovicích

Loutkové divadlo
ve školní družině

Posezení u vánočního stromu 2019

Kopřivnická laťka

Vánoční besídka
ve třídě Sluníček

Vánoční odpoledne
u Rybiček

Florbal - kat. IV Kopřivnice – finále

Dílna s rodiči u Rybiček

Malý kuchtík

Mikuláš v MŠ

Dílna s rodiči u Sluníček

Dílna v Beruškách

Školní družina zdobí vánoční strom

O Bíloveckou notičku

Beseda s policií ČR
ve ŠD

Školka se učila
na dopravním hřišti

Vycházka ŠD
s dopravní tématikou

Florbal kategorie IV, Odry

Florbal - I. stupeň Odry

Beseda o bylinkách
ve ŠD

Florbal – kategorie III

Červený den

Halloween ve škole

Školní družina
v obecní knihovně

Podzimní dílna
v Beruškách
a Sluníčkách

Drakiáda

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou