naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

mateřská škola


MATEŘSKÁ ŠKOLA

KDE NÁS NAJDETE
·         Třídy Sluníčka a Berušky (dolní MŠ)v účelové budově mateřské školy asi 6 km od Nového Jičína (směr Fulnek, Opava) v části obce poblíž kostela a zámku
·         Třída Žabičky (horní MŠ) v budově základní školy, cca 5 km od Nového Jičína (směr Suchdol nad Odrou, Odry) 
·         Třída Rybičky v budově bývalé knihovny za obecním úřadem, u výletiště, cca 5 km od Nového Jičína (směr Fulnek, Opava, Suchdol nad Odrou, Odry)

Zřizovatel:                      Obec Kunín
Identifikační údaje:                ZŠ a MŠ Kunín, p. o., okres Nový Jičín, Kunín 346, 74253

telefon :                         556 749 325 vedoucí učitelka, Berušky a Sluníčka

                                       556 712 738 Žabičky

                                       730 172 400 Rybičky


e-mail:                           
stastna.renat@zskunin.cz

vedoucí MŠ:                  Mgr. Šťastná Renáta          556 749 325
vedoucí ŠJ:                   Šislerová Lenka                  556 749 020

provoz      :                   Berušky a Sluníčka            6.00 – 16.00

                                      Žabičky a Rybičky             6.15 – 16.00

TŘÍDY A VYBAVENÍ
Třídy Sluníčka a Berušky se nacházejí v typizované účelové budově. V každé třídě může být zapsáno 26 dětí. Třída Žabičky je umístěna v budově základní školy, v místnosti školní družiny. Může být v ní zapsáno 20 dětí, zpravidla v posledním roce předškolního vzdělávání (předškoláci). Třída Rybičky se nachází za obecním úřadem, v prostorách bývalé knihovny, může být v ní zapsáno 19 dětí. Ve třídách jsou děti různého věku. 

Třídy jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem (ve třech výškových rozdílech), pomůckami, hračkami a materiálem. Součástí mateřské školy je školní zahrada, vybavena herními prvky. Průběžně je ve všech třídách obnovována nabídka hraček, knih, pomůcek a materiálu.
 

HISTORIE ŠKOLY
Česká mateřská škola v Kuníně vznikla v období první republiky. Školství a pokrokové výchovné metody však měly v obci tradici od dob panování vzdělané ženy, hraběnky Marie Walburgy Harrachové ( v 18. století).Po vítězství nad fašismem byl provoz české mateřské školy obnoven. Sídlila ve společné budově s místní základní školou. Nová budova, ve které je MŠ provozována dodnes, byla slavnostně otevřena 1. prosince 1967. Současně byla v obci v druhé polovině 20. století v provozu druhá mateřská škola s jeslovou třídou (v budově, kterou nyní užívá obecní úřad). Ta zanikla v roce 1991. Mateřská škola byla až do roku 1991 závodní mateřskou školou VŠV Kunín. Od roku 1992 je jejím zřizovatelem Obec Kunín. Od roku 2003 je mateřská škola  součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Kunín.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY
Zaměření mateřské školy je všeobecné. Školní vzdělávací program je nazván Barevná školka.
   

Školní vzdělávací program má název BAREVNÁ ŠKOLKA

OBECNÝ CÍL PROGRAMU
„Tak jako je nekonečný počet barev a jejich odstínů, tak je kolem nás množství dětí s různými povahami, mírou zdraví, schopností, dovedností, psychických i fyzických předpokladů . Naším úkolem je tyto děti poznat a dát jim možnost rozvíjet se, položit jim základy celoživotního vzdělávání v motivujícím a pohodovém prostředí“.

Současně nám jednotlivé barvy charakterizují naše zaměření:
červená
úsměv, radost, humor
žlutá cit, pohoda, teplo, bezpečí
zelená sounáležitost s přírodou, zdravý způsob života, ekologie
modrá sounáležitost se životem obce
oranžová rodiny dětí, respektování jejich jedinečnosti, individuální přístup
růžová zdraví, zdravý způsob života
bílá a černá individualizace výchovy ale současně i spolupráce všech navzájem

DÍLČÍ CÍLE A ZÁMĚRY PROGRAMU
RESPEKTOVÁNÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE, ZAMĚŘENOST NA DÍTĚ
- centrem školy je dítě, jeho individualita, podpora jeho vývoje

AKTIVITA DÍTĚTE, VZBUZENÍ ZÁJMU, SAMOSTATNÉ ŘEŠENÍ
- podněcujeme aktivitu, samostatnost, tvoření, nacházení řešen
- zaměřujeme se na prožitek, ne na výkon
- preferujeme samostatnou práci, ale frontální učení není vyloučeno

POZITIVNÍ PŘÍSTUP, RESPEKTOVÁNÍ ODLIŠNOSTÍ
- respektujeme, že jsme každý jiný, každý jsme v něčem dobrý

SNAHA O VŠEOBECNÝ ROZVOJ V PŘEDŠKOLNÍM OBDOBÍ
- podporujeme nejen intelektuální rozvoj, ale také rozvoj emoční a sociální
- učíme se komunikovat, cítit, prožívat
- učíme se zdravému způsobu života, chráníme přírodu

SPOLUPRÁCE, ODPOVĚDNOST ZA SVÉ JEDNÁNÍ, POSTUPNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ BEZ ZÁSAHŮ DOSPĚLÝCH
- učíme se odpovědnosti za sebe sama, za své jednání (důsledky)
- učíme se žít a jednat ve společenství ostatních
- učíme se řešit situace a problémy bez neustálých zásahů dospělých
- vnímáme rozdíl mezi trestem a přirozeným důsledkem jednání
- zařazujeme komunikaci v kruhu, učíme se naslouchání

POHODOVÉ KLIMA ŠKOLY
- vytváříme důvěrné klima, tolerantní prostředí, úcta, porozumění
- učíme se tím, čím žijeme
učíme se pomáhat, být vstřícní
nepodporujeme soutěživost, srovnávání

PODNĚTNÉ, PEDAGOGICKÉ PROSTŘEDÍ
- prostředím podporujeme hru a učení
- vše je připraveno pro použití (věci se ukládají na stanovené místo)

PRÁCE S CHYBOU
- na chyby má člověk právo, za chyby netrestáme
- chyby hledáme a opravujeme, díky nim se učíme

PRAVIDLA PRO CHOVÁNÍ
- máme stanovená pravidla, všichni o nich ví, opakujeme si je
- na jejich tvorbě se podílejí všichni, pravidla platí pro všechny

PROPOJENOST ŠKOLY SE ŽIVOTEM
- učíme se událostmi a děním kolem nás
- na aktivitách školy se podílejí rodiče, jsou informováni o prožívání a pokroku dětí, znají prostředí školy
- žijeme událostmi v obci, spolupracujeme s ostatními

INTEGROVANÉ BLOKY:

-          JAK SE CHOVAJÍ

-          JAKÉ TO JE?

-          CO DĚLAJÍ?

-          CO SE STANE KDYŽ?

 


PLÁN AKCÍ PRO DĚTI
- Divadelní a kulturní představení dle nabídky-průběžně, cca 8 x ročně
- Tvořivá odpoledne rodičů s dětmi, cca 4 x ročně
- Besídky pro rodiče, příbuzné a kamarády
prosinec -vánoční
květen -ke Dni matek
- Odpoledne s babičkou a dědou
- Odpoledne s tátou
- Výlety, cca 2 x ročně 
- Exkurze během roku dle možností 
- Oslavy MDD v MŠ - červen
- Karneval ve spolupráci se SR ZŠ Kunín -únor, březen
- Dopoledne s Mikulášem, čertem a andělem -prosinec

Zprostředkováváme: 
- Předplavecký výcvik předškoláků , popř. dalších zájemců na krytém bazénu v Novém Jičíně
dle termínu plavecké školy LAGUNA
- Poradnu pro rozvoj komunikačních schopností (logopedie)
- Mateřské centrum 
- Kroužek angličtiny 

SPOLUPRÁCE
- s rodiči dětí
- se základní školou, školní družinou 
- se Sdružením rodičů při ZŠ
- s poradenskými zařízeními
- s klubem seniorů 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Ekoškola pro MŠ - co se u nás právě děje

Jarní dílna s rodiči
v pastelkové školce

Street hockey – oblastní kolo

Lyžařský výcvikový kurz

Veselé zoubky

Žáci 8. a 9. ročníku
v divadle

Dudek show
v mateřské škole

Show Adolfa Dudka
ve ŠD

Dílna s rodiči

Zdravá svačinka

Krásné zimní odpoledne

Dílna s rodiči u Rybiček

První vysvědčení

Módní přehlídka
ve školní družině

Recitační soutěž
– školní kolo

Stolní hry ve ŠD

Pohybové hry ŠD
v tělocvičně

Zimní radovánky
na sněhu ve školní družině

Florbalový úspěch

Miniházená II. kolo

Štědrý den v družině

Vystoupení dramatického kroužku

Vánoční besídka prvňáčků

Projektová výuka
v 5.ročníku

Vánoční setkání s rodiči

Úspěch na Kopřivnické laťce

Loutkové divadlo

Loutkové představení pro školku

Florbal kategorie III – Odry

Vánoční besídka
u Rybiček

Zdobení vánočního stromku

Miniházená I.kolo

Dílna s rodiči

Ekotým MŠ 2018/2019

Návštěva z nebe
a pekla ve školce

Vánoční dílna s rodiči

Oslavy 100 let České republiky v MŠ

Halová kopaná

Indiáni z 1.třídy

Já, ty, on... my

Soutěž ve sběru přírodnin

Úspěch v pěvecké soutěži

Mezinárodní úspěch
a ocenění v eTwinningu

Vycházka školní družiny k zámku

Měníme suroviny
v potravinu

Vítání občánků

Divadlo ve školce

Podzimní dílna
u Berušek

Zdravá pětka
v pastelkové školce

Přijel Martin na bílém koni

Halloweenská miniolympiáda
ve školní družině
 
Turnaj ve florbale, 
první stupeň

Svačinka 5.třídy

Halloweenské dopoledne s rodiči

Osudové osmičky
na výstavě v NJ

Halloween u Žabiček

Školní družina
v obecní knihovně

Živá vlajka ČR
a výsadba stromu svobody

Projektový den 100 let vzniku Československa

Sázíme kdouloň obecnou – projekt 72 hodin

Erasmus days Nový Jičín 12.10. a žáci 9. ročníku

Podzimní mandaly

Exkurze do moštárny

Projekt "Máme rádi zvířata" v Žabičkách

Program
„Zdravá 5 v MŠ“

Podzimní dílna
s rodiči u Žabiček

Podzimní dílna
u Sluníček

Podzimní dílna
u Rybiček

Ekovýlet 27.9.2018

Soutěž v ZOO Ostrava

Ekobeseda ve školní družině

Beseda Ekotýmu ZŠ
u Žabiček

Beseda s paní starostkou

Výukové dopoledne
v dinoparku

Sluníčka se učila
v dinoparku

Školka na dopravní
akci policie v ZŠ

Akce dopravní policie

Výukové dopoledne
MŠ v dinoparku

Biologicko zeměpisná vycházka

Zahájení školního roku 2018/2019

Piknik dětí a rodičů
v MŠ

Vystoupení loutkového divadla pro školní družinu

Slavnostní ukončení školního roku

Miniházená III.kolo

Výlet na Lysou horu

Výlet do Brna

Vystoupení dramatického kroužku

Školní družina u hasičů

Jak se nám podařil školní rok 2017/2018

Pasování na čtenáře

Pěvecký sbor
na náměstí
v Novém Jičíně 

Den bez úrazu

Vycházka ŠD
  na zmrzlinu

Projekt Svět nekončí
za vrátky, cvičíme
se zvířátky

ŠKOLKA NA VÝLETĚ

ODPOLEDNE S TÁTOU U SLUNÍČEK

ODPOLEDNE S MÁMOU U SLUNÍČEK

Plavání dětí MŠ

Dětský den v ŠD

Odpoledne s tátou
v Žabičkách

Odpoledne s tátou
u Rybiček

Průkaz cyklisty

Májové vystoupení
pro rodiče

Odpoledne s mámou

Škola v přírodě

Besídka pro maminky
u Rybiček

Mc Donalds Cup Odry

Štafetový pohár

Okrskové kolo Dopravní soutěže

Exkurze do Valašského Meziříčí

Exkurze
do Archeoskanzenu v Modré

Odpoledne s babičkou
a dědou

Podpora technických profesí

Dílna s prarodiči